Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

laluna
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaoutoflove outoflove
laluna
laluna
laluna
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako vialittlewhitelies littlewhitelies
laluna

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 

October 12 2018

laluna
1077 6320 500
Reposted fromoll oll viasistersofmercy sistersofmercy
laluna
Oczyszczam grzechy, które popełniłam w życiu.
— ....
laluna

October 11 2018

laluna
1076 911f 500
Reposted fromoll oll viaawaken awaken
laluna
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaiblameyou iblameyou
laluna
0608 9001 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabanshe banshe
laluna
9885 7cdf
laluna
5772 3940 500
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish viabanshe banshe
laluna
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
laluna
2543 88f4 500
Reposted fromteijakool teijakool viabanshe banshe
laluna
laluna
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vialittlewhitelies littlewhitelies
laluna
9145 5689 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 10 2018

2608 e6b1
Reposted frombrumous brumous viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl